Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Обука за моделирање и кроење наменета за жени кои претрпеле семејно насилство

Како дел од редовните напори на ЕСЕ за поддршка на жените кои претрпеле семејно насилство во насока на економско осамостојување и одржливост, на 05 и 06 октомври во соработка со дизајнерката Антонија Гугинска за корисничките на Центарот за правна помош во ЕСЕ беше спроведена обука за моделирање и кроење. Оваа обука е дел од серијата обуки кои овие жени ќе ги добијат во текот на Октомври 2022 година.

Read more...

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТ - Министерството за здравство ги укина бесплатните прегледи за време на бременост и бесплатното породување за жените кои не се здравствено осигурени

Министерството за здравство во февруари 2022 година го укина буџетот за „Бесплатни прегледи и  лабораториски прегледи во тек на бременост, поврзани со бременост, бесплатно породување за бремени жени, кои се надвор од систем на задолжително здравствено осигурување“, од Програмата за активна здравствена заштита за мајките и децата, образложувајќи дека согласно законот сите граѓани имаат право на здравствено осигурување.

 Наодите од теренот јасно укажуваат дека иако законски сите имаат право да бидат опфатени со здравствено осигурување, праксата покажува дека граѓаните се соочуваат со реални проблеми кои им оневозможуваат да бидат здравствено осигурени. Една од причините е тоа што работодавачите не уплаќаат редовни придонеси за вработените „Немав здравствено осигурување четири месеци, затоа што фирмата каде што работев не ми платила придонеси, а потоа фирмата отиде во стечај. Поднесов пријава во Трудовиот Инспекторат и чекав 23 дена, дури потоа можев да добијам здравствено осигурување“, вели 22 годишна жена од Делчево. Воедно потребата од плаќање на придонес за здравствено осигурување за невработени лица претставува пречка за обезбедување на здравствено осигурување, „Шест месеци немав здравствено осигурување. Бевме осигурени врз основа на вработеност и јас и мојот сопруг, меѓутоа во исто време останавме без работа и јас си сопругот. Бидејќи имаме повеќе од 245 000 денари приход за ланската година, требаше да плаќаме 1 500 денари во Фондот. Ние немаме доволно пари и останавме без здравствено осигурување целото семејство“, вели 40 годишна жена од Делчево.

Read more...

Обука за бизнис и мотивација за самовработување на жени кои претрпеле семејно насилство

Како дел од редовните напори на ЕСЕ за поддршка на жените кои претрпеле семејно насилство во насока на економско осамостојување и одржливост, на 20 и 21 септември во Public Room во соработка со Јован Сталевски, ЦЕФЕ Македонија за корисничките на Центарот за правна помош во ЕСЕ беше спроведена обука за бизнис и мотивација за основање на сопствен бизнис и самоангажирање. Оваа обука е дел од серијата обуки кои овие жени ќе ги добијат во текот на Октомври 2022 година.

Read more...

Фокус група за проценка на потребите на Ромите во пристапот до примарна здравствена заштита

Здружение ЕСЕ во соработка со партнерската ромска организација НВО КХАМ од Делчево на 20 септември 2022 година спроведоа дискусија во фокус група за проценка на потребите на ромското население од Делчево во однос на пристапот до примарна здравствена заштита. На фокус групата Ромите ги образложија проблемите со кои се соочуваат во однос на пристапот до здравствена заштита, како и нивните потреби со цел унапредување на здравствената заштита во општината во  која што живеат. Наодите од фокус групата ќе бидат искористени за подготовка на анализа, како и конкретни барања за унапредување на пристапот на Ромите до примарна здравствена заштита. На фокус групата учествуваа 14 лица, а истата беше спроведена во просториите на НВО КХАМ Делчево.

Активноста е дел од годишната програма за работа на Здружение ЕСЕ и е финансиски поддржана од Европската Унија.

Read more...

Обука за спроведување на истражување за проценка проценка на потребите на Ромските и руралните заедници во однос на пристапот до примарна здравствена заштита

Здружение ЕСЕ на 12 септември организираше и спроведе обука за спроведување на истражување за проценка проценка на потребите на Ромските и руралните заедници во однос на пристапот до примарна здравствена заштита. Обуката беше спроведена од страна на персоналот на ЕСЕ. На учесниците првин им беше презентиран системот на Примарна здравствена заштита во Република Северна Македонија. Потоа им беа презентирани целите и методите на истражувањето при што беше презентирано на кој начин се развиенни целите и методите, поврзани со постоечкиот систем и регулативата за Примарната здравствена заштита.  Потоа на учесниците детално им беше презентиран анкетниот прашалник за претставниците од ромските и руралните заедници кои ќе го спроведат на терен. На крајот од обуката се разви отворена дискусија на која учесниците имаа можност да дадат свои мислења и предлози по однос на истражувањето и прашалникот. На обуката учествуваа 25 учесници, активисти во заедницата и претставници од локални граѓански организации од Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Делчево, Пехчево, Виница и Свети Николе.

Активноста е финансиски поддржана од Европската Унија.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre