Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Работилница за развивање на план за работа на тематска група на организации кои ќе работат на фискална транспарентност во областите на економските и социјалните права, во рамки на Европската мрежа на COPASAH

Од 12 до 15 јуни 2022 година,  со поддршка од Европската Унија обезбедена преку оперативниот грант “Joint Efforts for Gender Equal Society”, се спроведе работилница за развивање на план на активности за работа на  тематска група на организации кои ќе работат на фискална транспарентност во областите на економските и социјалните права, во рамки на Европската мрежа на КОПАСАХ. На работилницата присуствуваа 14 учесници од Северна Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Романија и Косово. За време на работилницата, фацилитирана од Марија Саздевски Вангеловски, присутните имаа можност да дискутираат за можностите за заедничко настапување и взаемна помош и поддршка во оваа област. Оваа група на организации, во текот на 2022 година и во иднина ќе се залага за спроведување на развиениот план на активности.

 

Вебинар на тема – Влијанието на кризните состојби врз пристапот до здравтсвените услуги за женско здравје

На 08 јуни 2022 година, во рамки на работата на мрежата COPASAH Европа беше организиран Вебинар на тема „Влијанието на кризните состојби врз пристапот до здравствените услуги за женско здравје“. На Вебинарот учество земаа практичари и експерти од Европа и Индија. На првиот панел од вебинарот беа презентирани проблемите со кои се соочуваат жените во пристап до здравствена заштита за женско здравје во услови на кризи, при тоа главен акцент беше ставен на пандемијата со Ковид-19, како и на војната во Украина. Посебен осврт беше даден на влијанието врз ранливите категории на жени, вклучувајќи ги жените Ромки, жените бегалци, жените кои користат дроги, како и на жените сексуални работнички. На вториот панел од вебинарот, панелистите говореа за тоа кои акции и мерки треба да ги преземат државите со цел да се намали негативното влијание од кризните состојби врз здравјето и здравствената заштита на жените. Главен акцент беше ставен на тоа дека државите треба да извлечат заклучоци од случувањата за време на кризните состојби и да ги унапредат здравтсвените услуги за женско здравје. При тоа главен акцент беше ставен на потребата од зголемено финансирање на здравствената заштита за женско здравје,  како и вклучување на жените, особено од ранливите групи во процесите на донесување на одлуки.

Вебинарот можете да го погледнете на следниот линк.

Вебинарот беше организиран во партнерство помеѓу COPASAH Европа, PHM (Peoples health movement) и PAI од Соединетите Американски Држави.

Активноста е кофинансирана од страна на Европската Унија.

Read more...

Спроведена работилница за градење на вештините на жените од Центарот за правна помош на ЕСЕ за изработка на накит од глина

На 04 јуни 2022 година, во Ерор Колектив во Скопје и со поддршка од Marcy Handmade Jewllery, беше спроведена работилница за  учење на техники за изработка на накит од глина. На работилницата присуствуваа три жени кориснички на услугите од Центарот за правна помош на ЕСЕ и тројца претставници на ЕСЕ . Оваа работилница е дел од активностите на ЕСЕ за економско јакнење и осамостојување на жените кои претрпеле семејно насилство, а истите низ низа од дополнителни тренизи ќе се стекнат со вештни за самостојно работно ангажирање и обезбедување на неопходни средства за егзистенција и одвојување од насилната средина во која живеат. Оваа работилница е поддржана од Европската Унија преку оперативниот грант “Joint Efforts for Gender Equal Society”.

Обука за евидентирање на влијанието на еколошките ризици врз здравјето на Ромите преку користење на методологија – Photovoice

На 03 јуни 2022 година, со поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија, беше спроведена еднодневна обука наменета за градење на капацитетите на три граѓански организации од Куманово, Шуто Оризари и Прилеп (Мајка, Романо Чачипе и Станица Пет) за примена на методологијата “Photovoice”. На обуката присуствуваа 13 лица. Обуката беше спроведена од страна на Софија Семенпеева Трајановска.

За време на обуката, учесниците дискутираа за клучните проблеми и изложеноста на Ромите на еколошки ризици, како и за влијанието на истите врз нивното здравје. Дополнително, присутните се стекнаа со познавање за развојот на методологијата за Photovoice, основните чекори за нејзино практикување, како и за  придобивките до спроведување на оваа методологија. Како резултат на оваа обука, присутните ќе развиваат продукти преку кои сликовито ќе се прикаже реалноста во која живеат Ромите и влијанието на еколошките ризици врз нивното здравје.

Read more...

Граѓанските организации во обезбедување на социјална и здравствена заштита на локално ниво

Оваа анализа има за цел да утврди дали социјалната заштита планирана на локално/општинско ниво предвидува соработка со ГО како вршители на предвидените мерки и активности од областа на социјална и здравствена заштита предвидена со плановите за социјална заштита и доколку се планирани за каков вид на активности и на кој начин се поддржани. Следното прашање е колку реално ГО се поддржани од страна на локалните власти, односно дали навистина добиле средства, дополнително на она што е планирано.

Граѓанските организации во обезбедување на социјална и здравствена заштита на локално ниво

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre