Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Јавен настан „Како до подобро здравје за жените, мајките и децата во Република Северна Македонија?“

Здружение ЕСЕ на 07 октомври 2020 година одржа онлајн јавен настан насловен „Како до подобро здравје за жените, мајките и децата во Република Северна Македонија?“.  На јавниот настан беше презентирана „Анализата на состојбите во однос на перинаталната и доенечката смртност во Република Северна Македонија во периодот од 2011 до 2017 година“, која Здружение ЕСЕ ја подготви во соработка со работна група на експерти. Анализата има за цел да ги утврди можните причини и состојби кои доведоа до пораст на доенечката смртност во Република Северна Македонија во периодот од 2011 до 2017 година. Утврдувањето на овие состојби е од клучно значење, со цел државата да може да преземе соодветни мерки и активности за да се спречи можен иден пораст на доенечката смртност. Имено подготвената анализа овозможи Здружение ЕСЕ во соработка со експертската работна група да подготви „Акционен предлог-план за унапредување на здравјето и здравствената заштита на жените, мајките и децата со цел намалување на перинаталната и доенечката смртност во Република Северна Македонија за периодот 2020 – 2030 година“, кој исто така беше презентиран на јавниот настан.По дополнителни консултации со сите релевантни фактори Акциониот предлог-план ќе биде дополнет и потоа заедно со анализата ќе биде доставен до Министертсвото за здравство, Фондот за здравствено осигурување и останати надлежни институции со цел вклучување на предложените мерки и активности во релевантните здравствени политики. На јавниот настан свои излагања и презентации имаа: Јасминка Фришчиќ од Здружение ЕСЕ, Борјан Павловски од Здружение ЕСЕ, Д-р Весна Блажевска-Сиљановска матичен гинеколог и претставничка на Здружението на приватни гинеколози – акушери,  Д-р Елизабета Петковска специјалист педијатар-неонатолог од ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство и  Д-р сци. Наталија Дечовски од ЈЗУ Здравствен дом – Штип. По презентациите се разви дискусија во која одреден дел од учесниците дадоа свои предлози за натамошно дополнување на акциониот план. На јавниот настан учествуваа 27 учесници, претставници од државните институции, претставници од јавни здравствени установи, здравствени работници и претставници од граѓанскиот сектор.

 Програмата за работа на ЕСЕ за 2020 година е кофинансирана од Европската Унија и ФООМ.

Содржината на овој документ е целосна одговорност на Здружение ЕСЕ и во ниту еден случај не ги одразува ставовите на Европската Унија и  ФООМ      

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre