Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Повик за прибирање на понуди за конференциски услуги за организирање на настани

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), согласно воспоставените Правилник и процедури за набавки, објавува:

 

П О В И К   З А   П Р И Б И Р А Њ Е   Н А   П О Н У Д И

за конференциски услуги за организирање на два настани на 13 и 14 декември 2022 година

Повикот се однесува на организирање на јавни настани со прес конференција во рамки на Годишната програма на ЕСЕ за 2022 година насловена „Заедно за родово еднакво општество“, која е ко-финансирана од Европската Унија.

Заинтересираните понудувачи треба да обезбедат услуги за изнајмување на простор, храна и освежување за следните настани:

  • Два јавни настани со цел промоција на наодите од работата на ЕСЕ со прес конференции (очекувано времетраење на секој настан е 2 до 3 часа, очекуван број на учесници од 25 до 30 учесници)

Понудувачите треба да достават:

1. Мени со цени на пијалаци и храна,

2. Цена за изнајмување на простор

3. Цена за изнајмување на опрема (проектор, лаптоп и платно).

 

Ве молиме понудите да ги доставите електронски  на е-маил адресата:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  и  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  со назнака „За настани на 13 и 14 декември - Здружение ЕСЕ”, најдоцна до 30 ноември, 2022 година.

Критериуми за избор на најповолна понуда:

  1. Цена
  2. Опременост и уредување на простор

Во рок од три дена по добивањето на понудите, Здружението ЕСЕ ќе формира комисија за разгледување  на добиените понуди и ќе изврши избор на најповолен понудувач.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre