Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Работилница за подготовка на Локална стратегија за застапување за општината Шуто Оризари за унапредување на здравјето на Ромите

На ден 01.12. 2022 година Здружение ЕСЕ во соработка со партнерските ромски организации ИРИЗ и Романо Чачипе од Шуто Оризари, спроведе работилница за подготовка на локална стратегија за застапување. Во првиот дел на работилницата беа зајакнати капацитетите на персоналот на ромските организации за подготовка на стратегија за застапување базирана на човекови права. Во вториот работен дел, претставниците од двете ромски организации во процес фацилитиран од страна на претставник од ЕСЕ подготвија Локална стратегија за застапување со цел унапредување на здравјето на Ромите од општината Шуто Оризари. Стратегијата има три главни приоритети: Унапредување на пристапот на Ромите до примарната здравствена заштита; Унапредување на здравствената заштита на мајките и децата од ромските заедници; и Унапредување на здравствената заштита за репродуктивното здравхе на жените Ромки. Воедно беше подготвен и акциски план за спроведување на стратегијата со времетраење од декември 2022 до јули 2023 година.

Активноста е дел од годишната програма за работа на Здружение ЕСЕ и е финансиски поддржана од Европската Унија.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre