Влијанието на кризата предизвикана од Ковид-19 врз жените и жените ромки од Република Северна Македонија

Влијанието на кризата предизвикана од Ковид-19 врз жените и жените ромки од Република Северна Македонија