Влијанието на судските такси и трошоци и информираност за ослободување од плаќање судски трошоци како пречка или можност до судска заштита за жени што претрпеле семејно насилство

Влијанието на судските такси и трошоци и информираност за ослободување од плаќање судски трошоци како пречка или можност до судска заштита за жени што претрпеле семејно насилство