Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Повик за ангажирање на новинар/маркетинг агенција за подготовка на видео за застапување законските можности за заштита од семејно насилство

Здружението ЕСЕ започна со реализација на проектот „Зајакнување на пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство“, финансиски поддржан од  Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави – УСАИД, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.  

Во рамките на наведениот проект предвидено е продуцирање на кратко документарно видео со цел информирање на населението за законските можности за заштита од семејно насилство. Видеото ќе содржи пишани содржини и изјави од практичари кои се вклучени во обезбедувањето на помош и поддршка во рамките на кривично правниот систем за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство, односно кривичен судија, претставник на полиција,   адвокат.

За таа цел, Ве молиме најдоцна до 05ти април да ни доставите понуда за подготовка на видео,  вклучително и временска рамка за реализација на истото.  

Содржината на документарното видео ќе биде утврдена во консултации со Здружение ЕСЕ, кое ќе обезбеди писмени информации кои ќе се користат при подготовката на видеото и контакти од практичари за снимање на видео изјави кои ќе бидат составен дел на видеото.

Повеќе...

Повик за ангажирање на новинар/маркетинг агенција за подготовка на видео за застапување законските можности за заштита од семејно насилство

Здружение ЕСЕ започна со реализација на едногодишен проект со поддршка од глобалната мрежа за правно зајакнување НАМАТИ, со цел унапредување на правната заштита за жените кои претрпеле семејно насилство.

Во рамките на наведениот проект предвидено е продуцирање на кратко документарно видео со цел информирање на жените за законските можности  за заштита од семејно насилство.  Видеото ќе содржи пишани содржини и изјави од практичари кои се вклучени во обезбедувањето на помош и поддршка во рамките на граѓанско правниот систем за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство, односно граѓански судија, претставник на ЦСР,   адвокат.

За таа цел, Ве молиме најдоцна до 05ти април да ни доставите понуда за подготовка на видео,  вклучително и временска рамка за реализација на истото.  

Содржината на документарното видео ќе биде утврдена во консултации со Здружение ЕСЕ, кое ќе обезбеди писмени информации кои ќе се користат при подготовката на видеото и контакти од практичари за снимање на видео изјави кои ќе бидат составен дел на видеото.

Повеќе...

Повик за ангажирање на новинар/маркетинг агенција за осмислување и спроведување на план за подигање на јавната свест за природата на семејното насислтво и законските можности за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство

Оваа активност е дел од проектот “Enhance Access to Justice for Women who Suffered Domestic Violence”, кој го спроведува Здружение ЕСЕ со финансиска поддршка од фондацијата Квина Тил Квина. Основна цел на проектот е зајакнување на пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство.   Предвидената активност е дел од првата специфична цел на проектот, „Превенирање на семејното насилство за време на КОВИД-19 кризата, преку кампања за подигање на свесноста и обука за практичари“.

Објаснување:

И покрај тоа што семејното насилство е законски регулирано во државата од 2004 година, жените сеуште се недоволно информирани за природата на семејното насилство и процедурите за пријавување и заштита пред надлежните институции, како што се Центрите за социјална работа и полицијата.

Здравствената криза предизвикана од КОВИД 19 придонесе за зголемување на ризикот и ескалација на семејното насилство, со што уште повеќе се нагласи потребата за поголемо информирање на населението/жените за тоа како да го препознаат семејното насилство и каде да се обратат за помош и поддршка. Истовремено, државата не презеде посебни превентивни мерки за подигање на свесноста во однос на овој сериозен општествен проблем, што дополнително ги ограничи можностите за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство за време на пандемијата. Дотолку повеќе што со ратификувањето на Конвенцијата на Совет на Европа за превенција и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, нашата држава презеде обврска за интензивирање на превентивните активности и спроведување на национални кампањи за подигање на свеста за родово заснованото насилство и можностите за заштита на жртвите.

Повеќе...

Повик за ангажирање на ИТ компанија за креирање на електронска база на податоциза центарот за правна помош на жените кои претрпеле семејно насилство

Здружение ЕСЕ започна со реализација на проектот „Зајакнување на пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство“, финансиски поддржан од  Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави – УСАИД, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.  

Во рамките на наведениот проект предвидено е креирање на посебна база на податоци за собирање и анализа на податоци за корисничките на услугите на Центарот за правна помош за жени кои претрпеле семејно насилство. Постоечката (аксес) база на податоци која се користи од отворањето на ЦПП во 2002 година потребно е да се замени со нова база на податоци која ќе овозможи полесно собирање, односно анализирање и генерирање на податоците.   

За таа цел, Ве молиме да ни доставите понуда за креирање на база на податоци, која треба да содржи основни информации за корисничките, информации за проблемите со кои се соочуваат и информации за преземените дејствија од страна на ЦСР за надминување на проблемите на жените кои претрпеле семејно насилство. Информациите се документираат во едно досие со посебен реден број за секоја корисничка.

Повеќе...

Информација за јавноста по повод 4 февруари Светскиот ден за борба против карцином

Здружение ЕСЕ: Во Македонија жените умираат од причини кои навремено можат да се спречат доколку соодветно се спроведуваат програмите за скрининг на рак на грло на матка и рак на дојка.

Иако постојат програми за скрининг (рано откривање) на ракот на грлото на матката и ракот на дојката, податоците од нивното спроведување покажуваат дека реално во Македонија нема сеопфатен и организиран скрининг за овие малигни заболувања.

Со средствата кои Министерството за здравство ги одвојува за програмата за скрининг на рак на грло на матка предвидува опфат на само околу 30% од жените од целната возрасна група (жени од 24 до 60 години). Дополнително на тоа Министерството за здравство во 2019 година го намали буџетот на оваа програма за 2,8 милиони денари. Воедно, поради недостиг на матични гинеколози, само 60% од жените имаат избрано матичен гинеколог. Сето тоа води кон тоа само 28% од жените да бидат опфатени со оваа програма за период од шест години (2012 – 2018 година). Состојбата е далеку понеповолна помеѓу жените Ромки, бидејќи само 9,5% од нив се опфатени со оваа Програма во периодот од 2012 до 2018 година.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар