Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Индекс за владеење на правото за 2020 година

Во најновиот  Индекс  за владеење на правото за 2020 година,  Светскиот проект на правдата (World Justice Project) ја рангира нашата држава на 58 место, во однос на состојбата со почитувањето на основните демократски вредности и принципи на владеење на правото. Воедно, индексот за владеење на правото се смета за водечки извор на оригинални и независни податоци владеењето на правото во државите жирум светот.

Според индексот за 2020 година во Република Северна Македонија нема подобрување на состојбите со владеењето на правото и загрижува уназадувањето на состојбите во одделни области, како што се справувањето со корупцијата и отвореноста на Владата. Ситуацијата не е подобрена и во другите области од владеењето на правото, како што се: ограничувања на моќта на владата, спроведување на регулатива, граѓанска и кривична правда. Единствено благо подобрување имаме во делот на фундаменталните човекови права, додека во континуитет најдобро рангирана е областа на јавниот ред и мир.

Табела 1. Рангирање на одделни области по години

 

2015

 

2016

2017/18

2019

2020

Ограничување на моќ на влада

0.47

0.43

0.45

0.47

0.47

Отсуство на корупција

 

0.52

0.5

0.47

0.47

0.44

Отворена Влада

 

0.57

0.56

0.49

0.49

0.48

Фундаментални права

 

0.57

0.74

0.54

0.57

0.59

Ред и мир

 

0.76

0.74

0.78

0.79

0.79

Спроведување на регулатива

0.5

0.47

0.46

0.48

0.48

Граѓанска правда

 

0.57

0.56

0.56

0.57

0.55

Кривична правда

 

0.44

0.51

0.47

0.47

0.45

Индексот за владеење на правото за 2020 година обезбедува податоци за владеење на правото во 128 држави ширум светот, преку рангирање или оценување на 8 релевантни фактори: ограничување на моќта на владата; отсуство на корупција; отворена Влада; фундаментални права; ред и мир; спроведување на регулативата; граѓанска правда и кривична правда. Податоците за подготовка на Индексот беа обезбедени врз основа на спроведени прашалници во 130.000 домаќинства и 4000 ескперти ширум светот.

Сумарни податоци за Македонија 

Повеќе информации на следниот линк https://worldjusticeproject.org/

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар