Услови за ангажман на компанија за истражување - Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување

Здружението ЕСЕ е граѓанска организација која работи на подобрување на имплементацијата на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги во Р. Северна Македонија.

Основана во 1994 година, ЕСЕ е активна и на локално и на национално ниво, како и во платформите на граѓански организации од Централна и Југоисточна Европа.

И покрај амбициозните иницијативи, Ромите во Северна Македонија и другите европски земји продолжуваат да се соочуваат со длабоко вознемирувачка состојба во однос на нивните основни права и бариери за подобрување на нивните средства за живот и живот. Феноменот на “antigypsyism” се покажа како силна пречка за спречување на фер и правичен пристап на Ромите до јавни услуги и исполнување на нивните основни човекови права. Ромите доживуваат социјална исклученост, особено во пристапот до вработување, образование, здравство и социјални услуги.

Прелиминарните наоди од работата на партнерските ромски граѓански организации во ромските заедници покажаа дека претходно споменатите состојби имале сериозно влијание врз ромските лица во периодот на пандемијата КОВИД-19. Лошите услови за домување, придружени со сиромаштија и недостаток на пристап до информации, резултираа најмаргинализираните Роми да не можат правилно да ги следат неопходните превентивни мерки (често миење на рацете, користење средства за дезинфекција на рацете, купување или миење маски за лице или соодветна самоизолација во домаќинствата). Оваа состојба дополнително ги продлабочува стигмата и дискриминацијата и доведува до перцепција дека Ромите не ги следат заштитните мерки КОВИД-19. Покрај тоа, веќе постоечките бариери во однос на  пристапот до примарни здравствени услуги може да го спречат пристапот на ромските заедници до грижата за COVID-19. Како илустрација, во 2020 година во општината Шуто Оризари, немаше  општ лекар на примарно ниво и установа за тестирање на КОВИД-19.Пандемијата, исто така, влијаеше негативно на социјалните детерминанти на здравјето. Многу маргинализирани Роми не беа во можност да остварат приход за време на пандемијата, бидејќи работат во неформална економија, особено за време на рестрикциите. Покрај тоа, неформалното вработување направи многу Роми да не бидат подобни за мерките за економска поддршка на Владата. Недостаток на навремени и соодветни информации, придружени со неписменоста, особено дигиталната неписменост, претставуваа пречки за пристапот на Ромите до економските мерки на Владата.

Воведениот начин на школување воведе нова бариера за пристап до образование за децата Роми кои немаат пристап до потребната технологија за следење на онлајн наставата. Овие услови се очекува да имаат долгорочно негативно влијание врз здравјето на Ромите по пандемијата и да ги продлабочат постојните здравствени нееднаквости. Горенаведената ситуација сугерира дека донесените мерки за ограничување на пандемијата на национално ниво треба подобро да ги рефлектираат потребите на маргинализираните Роми. Во идни кризни состојби, социјалните детерминанти во кои работат и живеат Роми може да преставуваат значителен предизвик за подготвеноста на заедницата за навремена реакција и закрепнување.

 

1.1.  Основна цел и посебни цели

Основна цел на оваа иницијатива е унапредувањето на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување.

 

Посебни цели:

1)      Спроведување на истражување во локалните ромски заедници за утврдување на влијанието на КОВИД-19 кризата и одговорот на институциите и заедницата.

 

1.2.  Ангажман и работни задачи на експертот

За спроведување на посебната цел, предвидено е ангажирање на надворешна компанија за спроведување на истражување,  која во соработка со ЕСЕ ќе работи на исполнување на посебно утврдената цел.

Сите релевантни прашања ќе бидат договорени во консултации помеѓу ЕСЕ  и надворешната компанија.

Со цел спроведување на истражување во локалните ромски заедници, предвидени се следните активности:

 

1.3.  Продукти

Како резултат на предвидениот ангажман, компанијата треба да ги подготви следните продукти:

-     Прашалник за спроведување на истражувањето со посебен сет на прашања во однос на: условите во заедницата пред здравствената криза; одговорот на државата и локалните институции и закрепнувањето од здравствената криза; реакцијата на заедницата и одговорот кон кризата; кохезија во заедницата.

-     Програма и работни материјали за обука за лицата од заедницата кои ќе го спроведат истражувањето

-     Софтвер за внесување и обработка на податоците

-     Извештај од спроведеното истражување во заедниците.

 

1.4.  Квалификации на експертот

Компанијата треба да ги има следните квалификации:

-    Најмалку 5 години искуство во спроведување на истражувања на национално ниво

-    Искуство во работа со граѓански организации.

 

1.5. Буџет и временска рамка

За ангажманот на експертот е предвиден финансиски надомест во вкупен бруто износ од 1.538 УСД, сметано во денарска противвредност на денот на исплата на средствата.

 

Период на имплементација на работните задачи од страна на експертот е  31ви мај до 31ви јули 2021 година.

 

1.6.  Потребна документација за аплицирање

- Листа на спроведени истражувања;

- Искуство во работа со граѓански организации.

Потребните документи треба да се достават на е-маил адреса  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  со назнака “Повик за компанија за унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување” најдоцна до 28 мај 2021 година. 

 

 18.05.2021