Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 • Наши идни определби

  Во претстојниот период, односно од 2017 до 2020 г., ЕСЕ ќе работи на постигнување на следните специфични цели: вградување на принципите на максимално расположливите ресурси (анализа на тоа како монетарната и фискалната политика, задолжувањето и развојната помош влијаат врз состојбите во здравството), прогресивна реализација и недискриминација предвидени со Член 2 на Меѓународната повелба за економски, социјални и културни права на ОН, како основа при подготовка и спроведување на здравствениот буџет; зголемување на степенот на мобилизирање и учество на граѓаните во планирање, мониторинг и оценување на спроведување на здравствените политики преку проширување на примената на методологиите на социјална отчетност (мониторинг и анализа на буџети, мониторинг во заедницата и социјална ревизија) и известување пред меѓународните одговорни тела за правата на човекот (соодветно на распоредот за известување на државата).

  ПОВЕЌЕ...

 • Женско здравје

  Женското здравје претставува состојба на емоционална, социјална, културна, душевна и физичка благосостојба на жените која истовремено е детерминирана од нивниот општествен и економски статус, како и од нивните биолошки карактеристики. Жените имаат право да ги уживаат највисоките достапни стандарди на физичко и на ментално здравје. Уживањето на ова право е витално за нивниот живот и добросостојба, како и за нивната можност да учествуваат во сите полиња на јавниот и на приватниот живот. Ние на ова поле ги превземаме следниве активности: мониторинг и анализа на програмата за рана детекција на малигни заболувања и обезбедување помош и поддршка на ранливите категории на жени.

  ПОВЕЌЕ...

 • Здравјето на Ромите

  Ромите претставуваат маргинализирана група во многу аспекти на јавниот и на социјалниот живот во кој спаѓаат и пристапот до здравствените услуги и нивниот квалитет. Положбата на Ромите во Македонија ја карактеризираат следните состојби: висока стапка на сиромаштија, невработеност, маргинализирани и сиромашни населби, супстандардна инфраструктура, низок здравствен статус, ниско ниво на образование, како и несоодветна застапеност во политичката и јавната сфера. Ние на ова поле ги превземаме следниве активности: мониторинг и анализа на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, мониторинг во заедницата и основно истражување во однос на здравствениот статус и здравствените права на Ромите во Македонија.

  ПОВЕЌЕ...

 • Право на здравје и заштита на права на пациенти

  Здравјето е основно човеково право кое е неопходно за уживање на останатите човекови права. Секое човечко суштество има право на уживање на највисокиот достапен стандард на здравје, кој придонесува кон достоинствен живот. Ние на ова поле ги превземаме следниве активности: човекови права во здравствената заштита и обезбедување на параправна помош на Ромите во општина Делчево и Шуто Оризари.

  ПОВЕЌЕ...

 • Фискална транспарентност и отчетност на јавните институции

  Транспарентноста – отвореноста во постапката на планирање, креирање и имплементација на државните политики, а особено транспарентноста во однос на планирање и спроведување на јавните финансии, е клучен елемент за добро владеење. Буџетот претставува еден од најважните документи, односно тој претставува спој на сите актуелни владини политики што се остваруваат со негова реализација. Буџетската транспарентност се дефинира како навремено и систематско обелоденување на сите релевантни фискални информации.

  ПОВЕЌЕ...

 • Еднакви можности на жените и мажите

  Концептот на еднакви можности на мажите и на жените сè уште претставува прашање што се проблематизира со оглед на фактот дека еднаквоста на жените според традиционалните сфаќања подразбира „право на жената да биде еднаква со мажот“. Податоците на глобално ниво зборуваат за сè уште постојната нееднаква дистрибуција на ресурси, права и моќ помеѓу мажите и жените. Ние на ова поле работиме на следниве активности: мониторинг и заштита на женските човекови права, истражувачки активности во однос на појавите на психичко и сексуално вознемирување врз жените на работното место и обезбедување помош и поддршка на жените жртви на семејно насилство.

  ПОВЕЌЕ...

 

 

     

 
     
 
 
   
 

 
 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар