Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Работилница за подготовка на Локална стратегија за застапување за општините Делчево, Пехчево и Виница за унапредување на здравјето на Ромите

На ден 21.12. 2022 година Здружение ЕСЕ во соработка со партнерската ромска организација КХАМ од Делчево, спроведе работилница за подготовка на локална стратегија за застапување. Во првиот дел на работилницата беа зајакнати капацитетите на персоналот на ромската организација за подготовка на стратегија за застапување базирана на човекови права. Во вториот работен дел, претставниците од КХАМ кои работат во ромските заедници во Делчево, Виница и Пехчево, во процес фацилитиран од страна на претставник од ЕСЕ подготвија Локална стратегија за застапување со цел унапредување на здравјето на Ромите од општините Делчево, Виница и Пехчево. Стратегијата има три главни приоритети: Унапредување на пристапот на Ромите до примарната здравствена заштита; Унапредување на здравствената заштита на мајките и децата од ромските заедници; и Унапредување на здравствената заштита за репродуктивното здравје на жените Ромки. Воедно беше подготвен и акциски план за спроведување на стратегијата со времетраење од декември 2022 до јули 2023 година.

Активноста е дел од годишната програма за работа на Здружение ЕСЕ и е финансиски поддржана од Европската Унија.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre