• esem@esem.org.mk
  • Јавете се: +389 (0) 2 3298 295; 3298 296
  • ул. Максим Горки 20/1-4 1000, Скопје, Република Македонија

Мониторинг на спроведување на човековите права

Мониторинг на спроведување на човековите права

Зајакнувањето и практикувањето на човековите права, особено женските човекови права, е важно за постигнување на отворено и одговорно општество. Нашите цели за еднаквост и правичност ги постигнуваме преку вршење контрола на имплементацијата на човековите права. Преку механизмите за следење на човековите права, со инструметот на подготовка на извештаи во сенка, служиме како коректив на неправилната дисперзија на правата на жената. Препораките што се подготвени во извештаите претставуваат основа за операционализација на идните активности на полето на унапредување на севкупниот корпус на човекови права, особено женските човекови права. Како резултат на следењето на меѓународните документи и нивната имплементација на национално ниво, подготвивме четири извештаи во сенка кон: Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жената (CEDAW, 2005), Меѓународната повелба за економски, социјални и културни права (ICESCR, 2007), Меѓународната повелба за граѓански и политички права (ICCPR, 2007) и Конвенцијата против тортура (CAT, 2008).

На овој начин, преку нашите препораки, придонесуваме кон промена и подобрување на законодавството, политиките и воопшто состојбата, а со цел ефективна и еднаква дистрибуција на човековите права и еднаквост на шансите и можностите.

КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕЛИМИНИРАЊЕ НА СИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ЖЕНАТА

Извештај во сенка кон Конвенцијата Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жената, 2005 (МКД)

Shadow Report on the implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 2005 (ENG)

Заклучни согледувања на Комитетот за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жената, 2006 (МКД)

Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2006 (ENG)

Извештај во сенка на имплементацијата на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената, 2013

Shadow Report on the implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 2013 (ENG)

Заклучни согледувања на Комитетот за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жената, 2013 (МКД)

Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2013 (ENG)

Follow up Report on CEDAW, 2015 (ENG)

Written submission for consideration by the Committee on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (2018)

Report for 71 official session on CEDAW, Association ESE, Republic of Macedoniа (2018)

Shadow report on the implementation of Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence in Republic of North Macedonia (2022)

Report on Due Diligence in relation to COEs Convention on Prevention and Protection against VAW and Domestic Violenc (2022)