• esem@esem.org.mk
  • Јавете се: +389 (0) 2 3298 295; 3298 296
  • ул. Максим Горки 20/1-4 1000, Скопје, Република Македонија

Органи и организациска поставеност на ЕСЕ

СОБРАНИЕ

Собранието е највисок орган кој ја утврдува генералната политика и стратешките определби на ЕСЕ. Тоа е составено од индивидуални и почесни членови на ЕСЕ. Собранието работи на седници и заседава најмалку еднаш во текот на календарската година. Собранието работи ако на седницата се присутни мнозинство од вкупниот број на членови и одлучува со мнозинство на присутните членови, освен ако со Статутот не е предвидено посебно мнозинство.

ИЗВРШЕН ОДБОР

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието. Составен е од пет члена кои имаат мандат од 4 години со право на повторен избор. Членовите на ИО ги избира Собранието со мнозинство од вкупниот број на членови. Извршниот одбор ги извршува и одлучува за активностите што ги утврдува Собранието со генералната политика и стратешките определби на ЕСЕ, ја одобрува организациската структура на ЕСЕ, одлучува за средствата, именува извршен директор и др. Извршниот одбор работи во согласност со Деловникот за работа и се состанува двапати годишно или почесто, доколку е потребно.

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

Извршната канцеларија ги извршува задачите и должностите предвидени со генералната политика, стратешки определби и годишните програми и финансиски планови на ЕСЕ. Организацијата и работата на извршната канцеларија се уредува со акти кои ги донесува Извршниот одбор. Со Извршната канцеларија раководи извршниот директор и двајца заменици на извршниот директор за програмско и финансиско работење. Извршниот директор го застапува и претставува здружението и за својата работа одговара пред Извршниот одбор.

Членови на тимот на ЕСЕ

null

Јасминка од 1996 година е дел од тимот на ЕСЕ. Таа е на позицијата извршен директор на ЕСЕ од 1998 година, каде што претходно работела како координатор на правната програма. Дипломирала правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и во моментот е на последипломски студии од областа на Развој на граѓанското општество на Универзитетот на Југоисточна Европа. Како извршна директорка на ЕСЕ, Јасминка работи во повеќе области, како: промоција на женските човекови права и концептот на родова еднаквост, промоција на концептот на мониторинг и анализа на буџети на национално и локално ниво, анализа и следење на степенот на спроведување на меѓународните документи за правата на човекот, промоција на човекови права во здравствената заштита, промоција и развој на правни, параправни и други видови на услуги за заштита на правото на здравје, особено правото на здравје на Ромите и др.

Јасминка Фришчиќ

Извршна директорка
null

Борјан од 2004 година е дел од тимот на ЕСЕ. Ги координира активностите поврзани со јавно здравје и здравје на жените. Дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје, отсек Општа медицина и во моментот е на последипломски студии од областа на јавното здравство. Завршил меѓународен последипломски курс за управување на здравствени системи и борба против сиромаштијата – социјални и здравствени методологии за развој. Има претходно работно искуство како асистент и координатор на програми од областа на здравството. Работи на промоција и застапување за: унапредување на женското здравје и здравјето на маргинализираните заедници, со фокус на Ромите, унапредување на пристапот до здравствените услуги на жените и маргинализираните лица, со фокус на Ромите, остварување на правата од областа на здравството и човековите права воопшто за жените и маргинализираните групи, унапредување на буџетската транспарентност на здравствените институции и зголемување на нивната ефикасност во спроведување на мерки за превентивна здравствена заштита и користење на средствата од буџетите на национално и локално ниво.

Д-р Борјан Павловски

Координатор за Јавно здравје и Женско здравје
null

Стојан од 2003 година е дел од тимот на ЕСЕ. Дипломирал правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и во моментот е на последипломски студии на истиот факултет на отсекот Казнено право. Во периодот 2010–2012 работел во Институтот за човекови права „Лудвиг Болцман“ на примена на пристапот заснован на човекови права во процесите на донесување на одлуки и развивање на стратегии за намалување на сиромаштијата и социјално вклучување на ранливи групи на граѓани на локално ниво. Денес како дел од тимот на ЕСЕ работи на промоција и застапување за: унапредување на женските човекови права и родова еднаквост, унапредување на положбата на жените жртви на семејно насилство и системите за нивна заштита, анализа и следење на степенот на спроведување на меѓународните документи за правата на човекот, промоција и развој на правни, параправни и други видови на услуги за заштита на правото на здравје, особено правото на здравје на Ромите и др.

Стојан Мишев

Координатор за Мониторинг на човекови права и Обезбедување на правна и психолошка помош
null

Јане од 2000 година е дел од тимот на ЕСЕ. Работи како асистент за административно-финансиско работење и логистика. Како дел од тимот на ЕСЕ, тој е одговорен за спроведување на административните и финансиските активности на организацијата, за комуникација со банки, институции и донатори, обезбедува нормално секојдневно функционирање на организацијата, системско одржување, дизајн и ажурирање на интернет-страниците на организацијата и дизајн и подготовка на материјали.

Јане Велески

Асистент за администрација, финансии и логистика
null

Делфина од 2017 година е дел од тимот на ЕСЕ. Работи како асистент во Центарот за правна помош и психолошко советувалиште за жртви на семејно насилство. Дипломирала правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Денес, како дел од тимот на ЕСЕ, работи на: унапредување на мерките за заштита на жените жртви на семејно насилство и дискриминација врз основа на род, олеснување на пристапот на ранливите категории на жени до основните мерки за заштита од насилство и дискриминација, како и обезбедување на правна помош и поддршка на жените жртви на семејно насилство и други ранливи категории на жени.

Делфина Тодоровска

Асистент за обезбедување на правна и психолошка помош